FitMum

Formålet med FitMum er at undersøge om gravide kvinder bliver mere fysisk aktive af at blive tilbudt enten holdtræning eller motionsrådgivning under graviditeten. Tilmed undersøges effekten af fysisk aktivitet under graviditeten på mor og barns sundhed, samt de gravides oplevelser af at indgå i forskningsprojektet med henblik på at designe effektive motionsprogrammer til gravide kvinder.

Om FitMum

Fysisk aktivitet under graviditeten er sundt for mor og barn, men under halvdelen af danske gravide er fysisk aktive svarende til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bevæge sig mindst 30 minutter om dagen. I forskningsprojektet FitMum tilbyder vi deltagerne enten holdtræning eller motionsrådgivning under hele graviditeten, for at undersøge, om disse to tiltag kan medvirke til at gøre de gravide mere aktive.

FitMum projektet har siden efteråret 2018 haft 220 kvinder med, og den sidste kvinde fødte i foråret 2021. Projektet er derfor i sin afsluttende fase, og når vi har resultater klar, skriver vi om dem her på siden. Her kan du også læse mere om hele projektet, de foreløbige resultater, formidlingsaktiviteter, involverede forskere og meget mere.

Gravide kvinder sidder på pilates boldeFitMum er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (H-18011067) og Datatilsynet (P-2019-512) og registreret i ClinicalTrials.gov (NCT03679130).

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet under graviditeten kan fremme den gravides sundhed og forebygger muligvis livsstilssygdomme hos barnet senere i livet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at raske gravide er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen ved moderat intensitet, men færre end fire ud af ti danske gravide er fysisk aktive svarende til anbefalingerne.

Selvom det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet under graviditeten medfører mange positive sundhedseffekter, mangler der viden om, hvordan gravide kvinder kan implementere fysisk aktivitet i deres hverdagsliv.

Formålet med forskningsprojektet FitMum var at undersøge, om gravide kvinders fysiske aktivitetsniveau kan øges ved at tilbyde dem enten struktureret holdtræning eller motiverende rådgivning om fysisk aktivitet. Desuden undersøgte vi de to motionsprogrammers effekter på en række sundhedsparametre hos mor og barn, samt de gravides oplevelser af at indgå i forskningsprojektet med henblik på at designe effektive graviditetsmotionsprogrammer, der senere kan tilbydes i offentligt eller privat regi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravid kvinde kigger på sin mave220 raske gravide kvinder, der var fysisk aktive mindre end en time om ugen i starten af graviditeten og som skulle føde på Nordsjællands Hospital, deltog i FitMum. Den første kvinde blev en del af projektet i oktober 2018, og den sidste kvinde fødte i foråret 2021. I forskningsprojektet FitBaby følger vi FitMum-børnene, indtil de er 1 år gamle.

FitMum er et randomiseret kontrolleret studie (lodtrækningsstudie), hvor kvinderne blev inkluderet så tidligt som muligt i deres graviditet (senest i graviditetsuge 15). Kvinderne bar en aktivitetsmåler (Garmin Vivosport) på håndleddet, der målte deres aktivitetsniveau døgnet rundt under hele graviditeten samt året efter fødslen. De deltog desuden i seks testbesøg på Nordsjællands Hospital, hvor data blev indsamlet.

Kvinderne blev randomiseret (tilfældigt udtrukket) til a) struktureret holdtræning, b) motiverende rådgivning eller c) kontrolgruppe (almindeligt graviditetsforløb). Kvinderne i grupperne a) og b) indgik i det allerede eksisterende graviditetsforløb på Nordsjællands Hospital (tilbud om graviditetsskanninger og jordemodersamtaler) og blev derudover tilbudt et motionsprogram og opfordret til at være fysisk aktive ved moderat intensitet mindst 30 minutter om dagen.

Gruppe a: Struktureret holdtræning

Kvinder på motionscykler

Kvinderne i denne gruppe blev tilbudt at deltage i tre ugentlige én-times træningssessioner ved moderat intensitet gennem hele deres graviditet. Der blev i alt udbudt syv træningssessioner pr. uge, og kvinderne kunne selv vælge hvilke tre sessioner, de deltog i. Træningen var superviseret af sundheds- og idrætsfagligt uddannet personale og bestod af en kombination af konditions- og styrketræning. To sessioner var landtræning (spinning og styrketræning) i en træningssal på Nordsjællands Hospital og én session var vandtræning i Hillerød svømmehal.

Gruppe b: Motiverende rådgivning

fire kvinder lytter til et oplæg

Kvinderne i denne gruppe blev tilbudt at deltage i fire individuelle samtaler af en times varighed og tre gruppesamtaler af op til to timers varighed med andre gravide. Alle samtaler blev afholdt på Nordsjællands Hospital af sundheds- og idrætsfagligt uddannet personale og var fordelt ud over hele graviditeten. Formålet med samtalerne var at motivere deltagerne til at øge deres fysiske aktivitetsniveau via målsætninger og individualiserede motionsplaner, som blev lavet baseret på de gravides aktivitetsniveau, der blev målt med aktivitetsmåleren. Desuden modtog kvinderne ugentligt en personlig SMS-besked, der havde til hensigt at motivere til mere fysisk aktivitet.

Gruppe c: Kontrolgruppe

Kvinderne i denne gruppe indgik udelukkende i det allerede eksisterende graviditetsforløb på Nordsjællands Hospital samt besøg hos egen læge.

Screenshot fra en træningssession på videomødetjenesten Zoom
Under Covid-19-pandemien foregik træningssessioner og motiverende samtaler samt nogle af testbesøgene online eller telefonisk.

Du kan læse mere om FitMum-studiedesignet i den publicerede protokol.

 

Kvindernes aktivitetsniveau

De gravide kvinders fysiske aktivitetsniveau blev bestemt med en håndledsbåret aktivitetsmåler gennem hele projektet. Aktivitetsmåleren bestemmer bevægelse (accelerometri) og puls og kan f.eks. angive aktivitetsniveauet som antal minutter per dag ved moderat til høj intensitet, antal skridt eller dagligt energiforbrug. Kvinderne besvarede desuden spørgeskemaet Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ-DK), der estimerede kvindernes daglige aktivitetsniveau over tre perioder i graviditeten samt året efter fødslen. Derudover blev kvindernes energiforbrug målt med guldstandard-metoden ’dobbeltmærket vand’ i graviditetsuge 28.

Kvindernes søvn

Søvnmængde og -kvalitet blev automatisk målt ved brug af aktivitetsmåleren, idet kvinderne bar aktivitetsmåleren hele døgnet. Derudover besvarede kvinderne spørgeskemaet Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) tre gange i løbet af graviditeten samt året efter fødslen. Spørgeskemaet estimerer søvnkvaliteten over en periode på én måned.

En forsker tager prøver fra moderkage og navlestreng

Navlesnorsblod og moderkager

For at undersøge om kvindens fysiske aktivitetsniveau under graviditeten påvirkede barnets sundhed, blev der taget en blodprøve fra navlesnoren samt vævsprøver fra moderkagen umiddelbart efter fødslen.

Modermælk

7-14 dage efter fødslen afleverede kvinderne en modermælksprøve. Prøven blev lavet hjemme med en manuel brystpumpe, som kvinderne havde fået stillet til rådighed. Modermælken blev undersøgt for at se om sammensætningen af modermælken blev påvirket af den gravides aktivitetsniveau.

Kropssammensætning

Til bestemmelse af kvindernes kropssammensætning deltog kvinderne i en DXA-skanning (røntgenundersøgelse af hele kroppen) 7-14 dage efter fødslen.

Studiets forløb

Gennem studiet blev der løbende indsamlet data på kvindernes deltagelsesniveau samt deres oplevelse af forskningsprojektet for at evaluere effekterne af de to motionsprogrammer.

Kvindernes hverdagsliv

Kvinderne deltog løbende i interviews, hvor de blandt andet gav udtryk for deres personlige forståelse af og holdning til fysisk aktivitet under graviditeten og i hverdagslivet samt deres motivation for at være med i FitMum.

FitBaby: Børnenes vækst, ernæring, motorik og aktivitetsniveau

For at undersøge om en kvindes fysiske aktivitetsniveau i graviditeten påvirker barnets udvikling, besvarede barnets forældre et spørgeskema omhandlende barnets vægt, længde, hovedomfang og ernæring, da barnet var fem uger, fem måneder og 12 måneder gammelt. Ved 12 måneders alderen besvarede forældrene også spørgeskemaet Ages & Stages Questionnaires® (ASQ-3) om barnets psykomotoriske udvikling, og barnet bar en håndledsbåret børneaktivitetsmåler (Actigraph GT3X+) i syv dage.

Nedenstående skema viser alle målinger foretaget i FitMum

Skematisk oversigt over målinger foretaget i FitMum
Klik på billedet for at se en større udgave.

ASQ-3: Ages and Stages Questionnaire 3, BREQ-2: Behavioural Regulations Exercise Questionnaire, DXA: Dual-energy X-ray absorptiometry, P-ESES: Pregnancy Exercise Self-efficacy Scale, PPAQ-DK: Pregnancy PA Questionnaire (Danish version), PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, SF-36: The Medical Outcomes Study Short Form 36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan bliver gravide kvinder mere fysisk aktive? Og hvilke sundhedseffekter medfører det hos mor og barn? Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil besvare, og så snart vi har nogle resultater, skriver vi om det her.

Forud for FitMum har vi oversat og valideret to spørgeskemaer fra engelsk til dansk brug. I disse to valideringsstudier fandt vi, at de danske versioner af både Pregnancy Exercise Self-Efficacy Scale (P-ESES) og Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) var pålidelige og valide redskaber til at måle henholdsvis self-efficacy (troen på egne evner) i relation til fysisk aktivitet under graviditeten (Bendix et al, 2020) og det fysisk aktivitetsniveau under graviditeten (Krøner et al, 2020). De danske versioner af P-ESES og PPAQ bruges til dataindsamling i FitMum og er desuden frit tilgængelige til brug i andre sammenhænge. Kontakt ph.d.-studerende Signe de Place Knudsen, hvis du vil se spørgeskemaerne.

TV2 Lorry

I foråret 2019 lavede TV2 Lorry et indslag om FitMum og de kvinder, der deltog i gruppen med struktureret holdtræning.

Se indslaget på TV2 Lorrys hjemmeside

 

 

Et vigtigt mål for FitMum, er at videreformidle den indsigt og viden projektet genererer. Derfor har vi indgået et samarbejde med Videnskabsteatret.dk – Formidling af viden, der gennem mange år har samarbejdet med forskningsinstitutioner om at formidle forskning til bestemte målgrupper. Videnskabsteateret har skabt forestillingen I OMSTÆNDIGHEDER; en forestilling, der kobler skuespil, musik og ikke mindst forskning fra FitMum. I OMSTÆNDIGHEDER blev vist på landets fødesteder i løbet af efteråret 2021.

FitMum, Videnskabsteateret og Jordemoderforeningen har i samarbejde udarbejdet nedenstående animationsfilm om fysisk aktivitet under graviditeten. De fem film kan downloades ved at trykke på ikonet i øverste højre hjørne og dernæst pilen. Der er i ikke er lyd på de fem film, hvorved de kan vises på infoskærme, f.eks. i venteværelser.

Øvrigt materiale

Her finder du grafisk materiale fra samarbejdet såsom postkort og Powerpoint-oplæg.

Postkort

Powerpoint-oplæg

Videoer fra forestillingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Methods to Estimate Energy Expenditure, Physical Activity, and Sedentary Time in Pregnant Women: A Validation Study Using Doubly Labeled Water
Saud Abdulaziz Alomairah*, Signe de Place Knudsen, Caroline Borup Roland, Ida-Marie Hergel, Stig Molsted, Tine D. Clausen, Ellen Løkkegaard, Jane M. Bendix, Ralph Maddison, Marie Löf, Jakob Eg Larsen, Gerrit van Hall, and Bente Stallknecht. Journal for the Measurement of Physical Behaviour 2023

Physical activity in pregnancy: a mixed methods process evaluation of the FitMum randomised controlled trial interventions
Signe de Place Knudsen, Caroline Borup Roland, Saud Abdulaziz Alomairah, Anne Dsane Jessen, Stig Molsted, Tine D. Clausen, Ellen Løkkegaard, Bente Stallknecht, Julie Bønnelycke, Jane M. Bendix and Helle Terkildsen Maindal. BMC Public Health 2022

Pregnant Bodies, Physical Activity and Health Literacy
Julie Bønnelykke, Marie Mieskewicz Larsen, Astrid Pernille Jespersen. Body & Society 2022

Effects of Structured Supervised Exercise Training or Motivational Counseling on Pregnant Women’s Physical Activity Level: FitMum - Randomized Controlled Trial
Signe de Place Knudsen*, Saud Abdulaziz Alomairah*, Caroline Borup Roland, Anne Dsane Jessen, Ida-Marie Hergel, Tine D Clausen, Jakob Eg Larsen, Gerrit van Hall, Andreas Kryger Jensen, Stig Molsted, Jane M Bendix, Ellen Løkkegaard, Bente Stallknecht. Journal of Medical Internet Research 2022

Structured supervised exercise training or motivational counselling during pregnancy on physical activity level and health of mother and offspring: FitMum study protocol. Caroline Borup Roland, Signe de Place Knudsen, Saud Abdulaziz Alomairah, Anne Dsane Andersen, Jane Bendix, Tine D Clausen, Stig Molsted, Andreas Kryger Jensen, Grete Teilmann, Astrid Pernille Jespersen, Jakob Eg Larsen, Gerrit van Hall, Emil Andersen, Romain Barrès, Ole Hartvig Mortensen, Helle Terkildsen Maindal, Lise Tarnow, Ellen Christine Leth Løkkegaard, Bente Stallknecht. BMJ Open 2021

Validity and reliability of the Danish version of the pregnancy physical activity questionnaire to assess levels of physical activity during pregnancy. Freja Holmberg Krøner, Signe de Place Knudsen, Caroline Borup Roland, Saud Abdulaziz Alomairah, Stig Molsted. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2020

Cross-cultural adaption, translation and reliability tests of the Danish version of the Pregnancy Exercise Self-Efficacy Scale. Bendix EJ, Holmberg Krøner F, De Place Knudsen S, Bendix JM, Molsted S. Sexual & Reproductive Healthcare 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter af fysisk aktivitet under graviditeten på sundheden hos mor og barn

Carolines ph.d.-afhandling undersøger effekter af henholdsvis struktureret holdtræning og motiverende rådgivning om fysisk aktivitet på sundhedsparametre hos mor og barn. Caroline studerer bl.a. kvindernes vægtøgning under graviditeten, forekomst af graviditets- og fødselskomplikationer, sammensætningen af modermælken, samt om fysisk aktivitet under graviditeten resulterer i forandringer i barnets epigenetik.
For mere information om afhandlingen, kontakt Caroline Borup Roland (cba@sund.ku.dk)

Fysisk aktivitetsniveau, energiforbrug og søvn under graviditeten: En sammenligning mellem subjektive og objektive målinger

Sauds ph.d.-afhandling undersøger effekter af henholdsvis struktureret holdtræning og motiverende rådgivning på fysisk aktivitetsniveau, energiforbrug samt søvnkvalitet og -kvantitet hos gravide kvinder. Det fysiske aktivitetsniveau blev målt med aktivitetsmåler og spørgeskemaet PPAQ-DK, og Saud vil sammenholde målingerne med målinger lavet med guldstandard-metoden ’dobbeltmærket vand’ for at tjekke validiteten af aktivitetsmåleren.

For mere information om afhandlingen, kontakt Saud Abdulaziz Alomairah (saud.alomairah@sund.ku.dk)

Fysisk aktiv under graviditeten – en procesevaluering af en kompleks intervention

Signes ph.d.-afhandling har til formål at evaluere effekterne af de motionsprogrammer, der blev anvendt i FitMum. Signe vil evaluere de mekanismer, der fører til, at motionsprogrammer fungerer eller ikke fungerer blandt gravide kvinder. Afhandlingen belyser ”den sorte boks”, der kan være mellem forskning og praksis, så vi får et indblik i, hvordan en kompleks intervention leveres og modtages.

For mere information om afhandlingen, kontakt Signe de Place Knudsen (signe.de.place.knudsen@regionh.dk)

FitBaby: Effekter af fysisk aktivitet under graviditeten på børns vækst, fysiske aktivitetsniveau og psykomotoriske udvikling

Annes ph.d.-afhandling undersøger effekter af fysisk aktivitet under graviditeten og i barnets første leveår på børnenes sundhed. Anne undersøger bl.a. børnenes vækst fra fødslen til 1-års alderen, vaccinationsstatus, ernæring og motoriske evner. Derudover undersøger Anne børnenes aktivitetsniveau med en håndledsbåret aktivitetsmåler 12 måneder efter fødselstermin.

For mere information om afhandlingen, kontakt Anne Dsane Andersen (anne.dsane@sund.ku.dk)

 

 

Københavns Universitet
Biomedicinsk Institut

 • Bente Merete Stallknecht, prorektor, professor
 • Caroline Borup Roland, ph.d.-studerende
 • Saud Abdulaziz Alomairah, ph.d.-studerende
 • Anne Dsane Andersen, ph.d.-studerende
 • Gerrit van Hall, professor
 • Ole Hartvig Mortensen, lektor
 • Ida-Marie Fosgrau Hergel, forskningsassistent

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

 • Romain Barrès, professor
 • Thomas Moritz, professor
 • Adnan Khan, postdoc
 • Emil Andersen, postdoc

SAXO-instituttet

 • Astrid Jespersen, lektor
 • Julie Bønnelycke, adjunkt
 • Maria Mieskiewich Larsen, forskningsassistent

Institut for Folkesundhedsvidenskab

 • Andreas Kryger Jensen, lektor

Økonomisk Institut

 • Mette Gørtz, lektor

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Gynækologisk Obstetrisk afdeling

 • Ellen Løkkegaard, overlæge, professor
 • Tine Clausen, overlæge, klinisk lektor
 • Jane Bendix, klinisk jordemoderspecialist, postdoc
 • Signe de Place Knudsen, ph.d.-studerende

Forskningsafdelingen

 • Stig Mølsted, fysioterapeut, seniorforsker

Børne- og ungeafdelingen

 • Grete Teilmann, overlæge, klinisk lektor
 • Kasper Ascanius Pilgaard, afdelingslæge, postdoc
 • Bo Mølholm, overlæge, klinisk lektor
 • Ann-Kamilla Markussen, sygeplejerske, forskningsassistent
 • Eva Anton, sygeplejerske

Billeddiagnostisk afdeling

 • Marianne Dreyer, overlæge
 • Parisa Seyedhosseini, uddannelseslæge

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematik og Computer Science

 • Jakob Eg Larsen, lektor

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed og Steno Diabetes Center Copenhagen

 • Helle Terkildsen Maindal, professor

Rigshospitalet – Glostrup, Dansk Center for Søvnmedicin

 • Poul Jennum, overlæge, professor

Steno Diabetes Center Sjælland

 • Lise Tarnow, direktør, professor

University of Graz, Institute of Sport Science, Graz, Østrig

 • Mireille van Poppel, professor

Deakin University, Melbourne, Australien

 • Bodil Rasmussen, professor
 • Ralph Maddison, professor

The Ohio State University, Columbus, USA

 • Kristin Stanford, lektor
 • Diego Hernandez-Saavedra, postdoc

Linköping University, Linköping, Sverige

 • Marie Löf, professor

 

 

 • Cecilie Karlsson, specialestuderende, cand.scient., Københavns Universitet
 • Freja Holmberg Krøner, specialestuderende, cand.scient.san., Syddansk Universitet
 • Nina Brændstrup, forskningsårsstuderende, stud.med., Københavns Universitet
 • Ida Karoline Bach Jensen, forskningsårsstuderende, stud.med., Københavns Universitet
 • Linnea Lyngdorf, forskningsårsstuderende, stud.med., Københavns Universitet
 • Emma Bendix, praktikant, stud.med., Syddansk Universitet
 • Clara Müller, bachelorstuderende, stud.med., Københavns Universitet
 • Kathrine Jørgensen, specialestuderende, cand.scient., Københavns Universitet
 • Katja Kuhr, forskningsårsstuderende, stud.med., Københavns Universitet
 • Helene Dafnopulu Hansen, forskningsårsstuderende, stud.med., Københavns Universitet
 • Alberte Jensen, praktikant, stud. ernæring og sundhed, Københavns Professionshøjskole
 • Johanne Hørkild Andersen, praktikant, stud. ernæring og sundhed, Københavns Professionshøjskole
 • Vigdis Bonde Akselsdottir, bachelorstuderende, stud. fysioterapi, Københavns Professionshøjskole
 • Kathrine Mench Hauton Gundel, stud. fysioterapi, Københavns Professionshøjskole
 • Caroline Sofie Ljørring, kandidatstuderende, Danmarks Tekniske Universitet
 • Ann-Sofie Pindstrup Kjeldsen, forskningssemesterstuderende, stud. sygepleje, Københavns Professionshøjskole
 • Isabella Sparre, specialestuderende, cand.scient.san.publ., Københavns Universitet
 • Sofie Ulrikke Lindholm, specialestuderende, cand.scient.san.publ., Københavns Universitet
 • Victoria Maria Foldbjerg Holten, forskningsårsstuderende, stud.med. Københavns Universitet
 • Julie Milbak Jensen, forskningsårsstuderende, stud.med. Københavns Universitet

 

 

Forskerne bag FitMum er taknemmelige for den økonomiske støtte vi har modtaget fra:

Logo for Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond

Logo for TrygfondenTrygfonden
Logo for Copenhagen Center for Health Technology

Copenhagen Center for Health Technology

Logo for Aase og Ejnar Danielsens fond

Aase og Ejnar Danielsens fond

Logo for Beckettfonden

Beckettfonden

Familien Hede Nielsens fond

Familien Hede Nielsens fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group leader Bente Stallknecht

Gruppeleder
Bente Stallknecht
Prorektor, professor

Telefon: +45 3532 7540
bstall@sund.ku.dk